[ΕΡΓ] Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.


[ΕΡΓ] Digital Marketing

Μια αθόρυβη επανάσταση συντελείται στις μέρες μας. Ένας διαρκής μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας πραγματοποιείται, οικονομικοί κλάδοι καταργούνται ή μετασχηματίζονται ριζικά, με συνέπεια χιλιάδες θέσεις εργασίας να χάνονται, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας που εμφανίζονται απαιτούν σχεδόν ριζικά νέες δεξιότητες από τους εργαζομένους. Όλες οι οικονομίες βρίσκονται σε μία πορεία μετασχηματισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού, με το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα να βρίσκονται στο κέντρο των αλλαγών αυτών. Κυβερνητικά προγράμματα και δράσεις επιδιώκουν να διασώσουν τις επιχειρήσεις των χωρών τους προσφέροντας κίνητρα για να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες αλλαγές[1].

Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης που το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούν οι νέες συνθήκες. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την διείσδυση του στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες των ραγδαίων αλλαγών.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του μάρκετινγκ το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, όπου επισημαίνονται οι διαφορές του από το παραδοσιακό, καθώς επίσης και τα νέα εργαλεία και οι στρατηγικές που αυτό φέρνει μαζί του. Εδώ βρίσκεται και η καρδιά του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις, στην υιοθέτηση των νέων εργαλείων και στρατηγικών που το ψηφιακό μάρκετινγκ φέρνει μαζί του και φυσικά στην πρόσληψη εργαζομένων που τα γνωρίζουν και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στα νέα εργαλεία διαφήμισης και προβολής που προσφέρει το Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Καθώς τα εργαλεία αυτά έχουν χαμηλό οικονομικό κόστος, αλλά υψηλό κόστος γνώσης, είναι απολύτως αναγκαίο οι καταρτιζόμενοι να θεμελιώσουν και στη συνέχεια να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες χρήσης των εργαλείων αυτών (Google ads, SEO, SEM, κλπ.) οι οποίες σχεδόν από μόνες τους θα τους οδηγήσουν σε κάποια θέση εργασίας.

Στο πέμπτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στο μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εργαλεία με τα οποίο αυτό γίνεται. Καθώς τα εργαλεία αυτά έχουν χαμηλό οικονομικό κόστος, αλλά υψηλό κόστος γνώσης, είναι απολύτως αναγκαίο οι καταρτιζόμενοι να θεμελιώσουν και στη συνέχεια να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες χρήσης των εργαλείων αυτών (email marketing platforms), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να πραγματοποιούν αποτελεσματικές καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεξιότητες με πολύ υψηλή ζήτηση σήμερα. 

Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος παρουσιάζονται τα υπόλοιπα εργαλεία και τεχνικές που φέρνει μαζί του το Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Η σύντομη παρουσίαση τους δεν στοχεύει να προσφέρει τη γνώση για την δεξιοτεχνική εφαρμογή όλων αυτών των τεχνικών αλλά τη γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία, έτσι ώστε αν ταιριάζουν στην επιχείρηση που εργάζονται, οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να αναζητήσουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να τις αξιοποιήσουν στην επιχείρηση.


[ΕΡΓ] Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες MS Word 2016, MS Excel 2016, Internet Explorer 11 / MS Office Outlook 2016

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκειμένου να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας 

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών λειτουργιών και ρυθμίσεων ενός Η/Υ
 • Η δημιουργία και διαχείριση αρχείων κειμένου  
 • Η δημιουργία και διαχείριση βιβλίων εργασίας  
 • Η διαχείριση και αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου

Μέσα από τον συνδυασμό θεωρητικών οδηγιών και πρακτικών εφαρμογών επιδιώκεται η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το σύνολο των εφαρμογών, ώστε να είναι παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στις θέσεις εργασίας που θα απαιτηθεί. 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι δομημένο για χρήση τόσο μέσω της κατεύθυνσης του εκπαιδευτή όσο και με τη μεθοδολογία της αυτό-μελέτης, ώστε να μπορεί ο καταρτιζόμενος να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή σε αυτό και να εμβαθύνει χωρίς την βοήθεια του εκπαιδευτή.

Ουσιαστικό στοιχείο του όλου προγράμματος είναι η χρήση οπτικών ερεθισμάτων και  συμβόλων, που έχουν ευθεία σχέση με τις εντολές των διδασκομένων εφαρμογών, ώστε να δύναται ο καταρτιζόμενος να προσαρμοστεί με τον καλύτεροι δυνατό τρόπο στο περιβάλλον λειτουργίας και χρήσης της κάθε εφαρμογής.


[ΕΡΓ] Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου και των πρακτικών Logistics στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων και στο πλαίσιο και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους σχετικά με τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών των Logistics, με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης.

To στέλεχος logistics ασχολείται με τον σχεδιασμό και διαχείριση βασικών αλληλοεξαρτώμενων λειτουργιών στην επιχείρηση που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών των επιχειρήσεων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν το αποθηκευτικό κύκλωμα, τις μεταφορές και τη διαχείριση των αποθεμάτων και αγορών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 • να πληροφορηθεί για το περιεχόμενο και σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
 • να πληροφορηθεί για το περιεχόμενο και σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
 • να γνωρίζει τους γενικούς και επιμέρους στόχους της  εφοδιαστικής σε σχέση με το κόστος αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών
 • να ενημερωθεί για τις σύγχρονες τάσεις των Logistics στην εποχή του Covid-19 και της αυξανόμενης τάσης των ηλεκτρονικών αγορών που έχουν αλλάξει το ‘lastmile’ στις εφοδιαστικές αλυσίδες (οργάνωση διανομής)
 • να μάθει για την ανάπτυξη των βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων και των σχετικών εφαρμογών με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • να γνωρίζει το πολύ επίκαιρο και δημοφιλές θέμα των cityLogistics που εφαρμόζονται στις πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • να αναγνωρίζει τις διάφορες λειτουργίες του κυκλώματος εφοδιασμού και τα βασικά σημεία αλληλεξάρτησης τους
 • να κατανοεί τη διαφορά του φυσικού με το εμπορικό κανάλι διακίνησης, αλλά και τη σημασία συνεργασίας και συντονισμού τους 
 • να μάθει τις βασικές και ευρέως εφαρμοσμένες πρακτικές αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και των πληροφοριακών συστημάτων Logistics που υποστηρίζουν τις σχετικές διαδικασίες
 • να αντιλαμβάνεται την έννοια και σημασία του αποθέματος, καθώς επίσης και να μπορεί να εφαρμόζει βασικές τεχνικές διαχείρισης τους, συμπεριλαμβανομένου της δημοφιλούς ABC ανάλυσης
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές και πρακτικές αγορών (προμηθειών) στο νέο περιβάλλον
 • να γνωρίζει την έννοια της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διάφορες εφαρμογές της (barcode, RFID, κτλ)


[ΕΡΓ] Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως προς τη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρθουν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος παρουσιάζονται θεματικές που σχετίζονται με τη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Εξετάζονται επιμέρους διαστάσεις που αφορούν τη μηχανογραφημένη λογιστική, όπως το τιμολόγιο, η απόδειξη λιανικής πώλησης, το δελτίο αποστολής, το πιστωτικό τιμολόγιο.

 

Επιπλέον, μελετάται η καταχώρηση τριμήνου και ειδικότερα η καταχώρηση και ανάλυση, ο υπολογισμός ΦΠΑ και η καταγραφή στο έντυπο, τα βήματα ηλεκτρονικής υποβολής, η επεξήγηση των εντύπων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, καθώς και η καταχώρηση παγίων.

 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιείται πρακτική εφαρμογή ως προς τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος με έμφαση στην ανάλυση των εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε2, ο προσδιορισμός του φόρου.

 

Τέλος, παρουσιάζονται επιμέρους έντυπα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της φορολογικής και

μηχανογραφημένης λογιστικής, όπως Φ2, Μ1, Δ21, Μ2, Δ211, Μ5, Δ211, μισθωτήριο συμβόλαιο.

 

Στόχος είναι, οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες της φορολογικής και μηχανογραφημένης λογιστικής στην πράξη. 

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της μηχανογραφημένης λογιστικής.
 • Να μπορούν να προβαίνει στην καταχώρηση τριμήνου.
 • Να διαμορφώνουν τις φορολογικές δηλώσεις. 
 • Να διαχωρίζουν τα διάφορα έντυπα που χρησιμοποιούνται στη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική.