ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Το ΚΔΒΜ «Future Voice» με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κατάρτισης και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων διασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους υψηλή ποιότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχος της εταιρείας είναι η τήρηση μίας ποιοτικής , διαρκώς βελτιούμενης πολιτικής ποιότητας με επίκεντρο τους εκπαιδευόμενους μέσα από την συνεχή και άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτό διασφαλίζεται με την έγκαιρη ενημέρωση τους για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η εταιρία με την υλοποίηση της εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο με προηγμένη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλής κατάρτισης εκπαιδευτές που επιλέγονται μέσα από ένα αυστηρό εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης.

Το ΚΔΒΜ «Future Voice» προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις των σύγχρονων αναγκών σχεδιάζει σύγχρονα και ασύγχρονα προγράμματα μέσω σύγχρονης ιδιόκτητης πλατφόρμας τηλεκατάρτησης , η οποία ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων , ενώ καλύπτει πλήρως τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Στόχος της εταιρίας είναι ο συνεχής έλεγχος των προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα πριν κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση τους. Έτσι διασφαλίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Για την διασφάλιση των στόχων της, φροντίζει για:

  • την πλήρη και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Τη διατήρηση υψηλής βαθμολογίας ικανοποίησης των εκπαιδευομένων
  • Την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής εκπαιδευτών
  • την συμμόρφωση της εταιρίας με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.
  • την άριστη κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της.
  • τη μείωση του ανθρώπινου λάθους και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των εκπαιδευόμενων.
  • τον έλεγχο όλων των παραπάνω καθώς και τον καθορισμό μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος ποιότητας της.
  • Τον καθορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη λειτουργία του κέντρου.

Το ΚΔΒΜ «Future Voice» προς την κατεύθυνση αυτή έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001/ 2015 , ISO 27001/ 2013 και ISO 27701 /2019.


Διαβάστε το πιστοποιητικό με την Πολιτική Ποιότητας εδώ.


Διευθυντής «Future Voice»