ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Η προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων επεξεργασίας τους είναι στρατηγικής σημασίας για το ΚΔΒΜ προκειμένου να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της και ταυτόχρονα, να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα της ζωής των πολιτών που υπηρετεί.

Το ΚΔΒΜ αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών της λειτουργιών, εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών με στόχο:

 • τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται.
 • την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.
 • την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές λειτουργίες του ΚΔΒΜ.
 • την ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
 • τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών.

Για τον σκοπό αυτό:

 • ορίζονται οι οργανωτικές δομές που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών.
 • ορίζονται τα τεχνικά μέτρα ελέγχου και περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα.
 • καθορίζεται ο τρόπος διαβάθμισης των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία τους.
 • περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες προστασίας των πληροφοριών κατά τα στάδια της επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησής τους.
 • καθορίζονται οι τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συνεργατών του ΚΔΒΜ σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • προσδιορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους διασφαλίζεται η ασφαλής συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών του ΚΔΒΜ σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ή σε περιπτώσεις καταστροφών.

Το ΚΔΒΜ πραγματοποιεί εκτιμήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών σε τακτικά χρονικά διαστήματα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Εφαρμόζει πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω του οποίου καθορίζονται δείκτες απόδοσης, περιγράφεται η μεθοδολογία μέτρησής τους και παράγονται περιοδικές αναφορές οι οποίες ανασκοπούνται από τη Διοίκηση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του ΚΔΒΜ.

Το σύνολο των εργαζομένων του ΚΔΒΜ και των συνεργατών της με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα του ΚΔΒΜ, έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων της εφαρμοζόμενης Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών.

Το ΚΔΒΜ δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και για τη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Διαβαστε τα πιστοποιητικά με την Πολιτική Ασφαλείας 27001 και 27701 εδώ και εδώ, αντίστοιχα.