Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης «Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων» είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση, την επεξεργασία και την αξιοποίηση υγρών και στέρεων αποβλήτων. Επίσης, θα γνωρίσει τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και τα οφέλη τους. 

Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης που χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όλες τις επιλογές της ζωής τους. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και των logistics και να αναλύει τη σημασία τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management)

Η διαχείριση ενός έργου είναι μία αρκετά επίπονη εργασία. Υπάρχει ανάγκη σημαντικού εύρους υπολογισμών ακόμα και για έργα πολύ μικρού αριθμού δραστηριοτήτων. Ο αριθμός των δραστηριοτήτων των έργων αρκετά συχνά είναι αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες ή και περισσότερες. Σε αυτήν την περίπτωση η πολυπλοκότητα της διαχείρισης έργων είναι πολύ μεγάλη και αντίστοιχα αυξάνεται η πιθανότητα λάθους όταν οι υπολογισμοί γίνονται χωρίς τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για το «Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου», ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον ορισμό του έργου και τα βασικά του χαρακτηριστικά, με τις έννοιες «Πολυπλοκότητα» και «Αβεβαιότητα» των έργων καθώς επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαιρεθεί το έργο σε μικρότερα στοιχεία, όπως τα Υποέργα, τα Πακέτα Εργασίας και οι Δραστηριότητες. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με εργαλεία λογισμικού, τα οποία υποστηρίζουν τη διαχείριση έργων.